Calumcille ann an Eirinn
Tha mi ag obair an co-bhonn ris an sgoilear Ghàidhlig Mìcheal Newton ré nam beagan mhìosan a chaidh seachad. Bhuilich CHARTS an duais Colmcille 1500 Heritage oirnn, agus chleachd sinn an cothrom ud gus an dealbh-beò seo mu sgeul Chaluim Chille ann an Éirinn a chruthachadh gus ceann-bliadhna 1500 an duine naomha ud a chomharrachadh.
Columba in Ireland
 
I’ve been collaborating with Gaelic scholar Michael Newton over the last few months. We were granted the Colmcille 1500 Heritage Award by CHARTS, we used it to create this video on the story of Colmcille in Ireland in celebration of the saints 1500th anniversary.